Cyfrowa kobieta – pokusa marketingu

Cyfrowa kobieta – pokusa marketingu

regulamin

Konferencja „Cyfrowa kobieta – pokusa marketingu” z cyklu „Kobieta – pokusa marketingu” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator).

Konferencja „Cyfrowa kobieta – pokusa marketingu” (Konferencja), odbędzie się 20 marca 2014 w hotelu Sound Garden, przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi:
• 630 zł netto za zgłoszenia do 28 lutego 2014
• 750 zł netto za zgłoszenia od 1 do 19 marca 2014
• organizator uwzględnia obowiązujące rabaty opublikowane na stronie WWW konferencji w zakładce Uczestnictwo.

2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.

3. Przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób z jednej firmy zgłaszający otrzymuje wynegocjowaną z organizatorem zniżkę od ceny regularnej.

4. Cena obejmuje prelekcje, przerwy na kawę, lunch, materiały konferencyjne.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencje.media.com.pl/cyfrowakobieta i przesłanie podpisanego dokumentu pocztą tradycyjną na adres organizatora lub pocztą elektroniczną na adres anna.pastor@media.com.pl lub katarzyna.wlostowska@media.com.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.

7. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.

8. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa

mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Cyfrowa kobieta + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.

9. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 20 lutego 2014 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.

10. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.

11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


vfp communication
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł
VFP Communication Glossy Media MMP24 merci Goldbach Radio PIN Sukces pisany szminką prekursorki Horizont Ego Gaga Senator MMP vfp
Cyfrowa kobieta – pokusa marketingu Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 projekt i realizacja: VFP Communications