Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji

regulamin

Konferencja „Czas na rozwiązania. Rozgryzamy problemy polskiej gastronomii” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator).

Konferencja „Czas na rozwiązania. Rozgryzamy problemy polskiej gastronomii” odbędzie się 19 lutego 2015 r. w hotelu Regent, przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi 540 zł netto. Organizator uwzględnia obowiązujące rabaty opublikowane na stronie WWW konferencji w zakładce „Uczestnictwo”.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób z jednej firmy zgłaszający otrzymuje wynegocjowaną z organizatorem zniżkę od ceny regularnej.
 4. Cena obejmuje prelekcje, przerwy na kawę, lunch, materiały konferencyjne.
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencje.media.com.pl/czas na rozwiazania i przesłanie podpisanego dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną na adres anna.pastor@media.com.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 7. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 8. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa


  mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

  Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Czas na rozwiązania + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.
 9. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 19 stycznia 2015 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
 10. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Goraszewska 23a
02-910 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł

Food Service VFP Communication
Czas na rozwiązania Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 projekt i realizacja: VFP Communications