KOBIETA JEST TRENDY!

regulamin

Konferencja „Kobieta jest trendy! I na pewno jest zmienna! Jak dotrzeć do niej z komunikacją tu i teraz?” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator). Konferencja odbędzie się 5 marca 2015 r. w hotelu Sound Garden, przy ul Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi 890 zł netto. Organizator uwzględnia obowiązujące rabaty opublikowane na stronie WWW konferencji w zakładce „Uczestnictwo”.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób z jednej firmy zgłaszający otrzymuje wynegocjowaną z organizatorem zniżkę od ceny regularnej.
 4. Cena obejmuje prelekcje, przerwy na kawę, lunch, materiały konferencyjne.
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencje.media.com.pl/czas na rozwiazania i przesłanie podpisanego dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną na adres anna.pastor@media.com.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 7. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 8. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa


  mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

  Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Czas na rozwiązania + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.
 9. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 13 lutego 2015 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
 10. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Goraszewska 23a
02-910 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł

MMP VFP Communication
Kobieta jest trendy Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 projekt i realizacja: VFP Communications