regulamin

Konferencja „Krytyka kulinarna, czyli jak zarządzać informacją w internecie” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator).

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi 155 zł netto. Organizator uwzględnia obowiązujące rabaty opublikowane na stronie WWW konferencji w zakładce „Uczestnictwo”.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Na XVIII Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2015 obowiązuje osobna wejściówka.
 4. Organizator konferencji „Krytyka kulinarna, czyli jak zarządzać informacją w internecie” nie zapewnia parkingu na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego MT Polska, przy ul. Marsa 56C w Warszawie.
 5. Cena obejmuje prelekcje, przerwę, materiały konferencyjne.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencje.media.com.pl/krytykakulinarna/uczestnictwo.php i przesłanie podpisanego dokumentu faksem pod nr: (22)740-50-55, lub pocztą elektroniczną na adres anna.pastor@media.com.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 8. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 9. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa

  mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

  Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Krytyka Kulinarna + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.
 10. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 6 marca 2015 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
 11. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie do dnia 25 marca 2015.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Goraszewska 23a
02-910 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł

Krytyka Kulinarna Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 projekt i realizacja: VFP Communications