regulamin

Konferencja „Multiscreen Day” odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Sound Garden Hotel, przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi 1200 zł netto.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Cena obejmuje prelekcje, przerwy na kawę, lunch, materiały konferencyjne.
 4. Zakup biletów na stronie www.sklep.media.com.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 7. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora podany na fakturze pro forma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Multiscreen Day + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.

  VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa
  mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004
 8. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem na: anna.pastor@media.com.pl do dnia 6 kwietnia 2016 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
 9. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 11. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


  VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
  ul. Goraszewska 23a
  02-910 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
  NIP: 587-020-04-12
  Wysokość kapitału zakładowego 180 000 zł

Multiscreen Day Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 projekt i realizacja: VFP Communications