Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji

regulamin

Konferencja „Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator).

Konferencja „Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji” (konferencja), odbędzie się 26 marca 2014, pierwszego dnia XVIII Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2014, w godzinach: 14:30-17:30 w sali konferencyjnej „B” na pierwszym piętrze Centrum Targowo-Konferencyjnego MT Polska, przy ul. Marsa 56C w Warszawie.

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi: 149 zł netto.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Na XVIII Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2014 obowiązuje osobna wejściówka.
 4. Organizator konferencji „Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji” nie zapewnia parkingu na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego MT Polska, przy ul. Marsa 56C w Warszawie.
 5. Cena obejmuje prelekcje, przerwę, materiały konferencyjne.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencje.media.com.pl/ruszglowa i przesłanie podpisanego dokumentu pocztą tradycyjną na adres organizatora lub pocztą elektroniczną na adres remigiusz.tarczynski@mediamarketingpolska.pl, co stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 8. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 9. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa

  mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

  Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Rusz Głową + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.
 10. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 7 marca 2014 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
 11. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 13. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie do dnia 25 marca 2014.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.

VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł

Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 projekt i realizacja: VFP Communications