Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji

regulamin

Konferencja „Shopper 3.0. Od ekranu do sklepowej półki - efektywność komunikacji marek FMCG w nowych mediach” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator).

Konferencja „Shopper 3.0. Od ekranu do sklepowej półki - efektywność komunikacji marek FMCG w nowych mediach” odbędzie się 23 października 2014 r. w hotelu Sound Garden, przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi 890 zł netto. Organizator uwzględnia obowiązujące rabaty opublikowane na stronie WWW konferencji w zakładce „Uczestnictwo”.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób z jednej firmy zgłaszający otrzymuje wynegocjowaną z organizatorem zniżkę od ceny regularnej.
 4. Cena obejmuje prelekcje, przerwy na kawę, lunch, materiały konferencyjne.
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencje.media.com.pl/shopper i przesłanie podpisanego dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną na adres anna.pastor@media.com.pl lub katarzyna.wlostowska@media.com.pl stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 7. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 8. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa

  mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

  Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Shopper 3.0 + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.
 9. Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 3 października 2014 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
 10. Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Goraszewska 23a
02-910 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł

VFP Communication MMP24 Horizont MMP vfp
Shopper 3.0 - Od ekranu do sklepowej półki Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 projekt i realizacja: VFP Communications