regulamin

Konferencja „Shopper 3.0. efektywność komunikacji marek FMCG w cyfrowym świecie” jest konferencją branżową, której organizatorem jest wydawnictwo VFP Communications (organizator) oraz GFK Polonia (partner merytoryczny). Konferencja odbędzie się 27 października 2015 r. w Villa Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w wydarzeniu wynosi 980 zł netto.
 2. Ceny podane są w kwotach netto i należy powiększyć je o podatek VAT.
 3. Cena obejmuje prelekcje, przerwy na kawę, lunch, materiały konferencyjne.
 4. Zamówienia biletów należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę www.sklep.media.com.pl/shopper
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawia fakturę pro forma.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 7. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku organizatora: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Goraszewska 23a, 02-910 Warszawa
 8. mBank, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

  Podany na fakturze proforma w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Jako tytuł przelewu należy podać: Konferencja Shopper 3.0 + nr faktury proforma. Po wpłynięciu należności na konto bankowe organizatora zostanie wystawiona i wysłana faktura VAT kończąca sprzedaż.
  Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać mailem lub faksem do dnia 6 października 2015 r. Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
  Nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w Konferencji powoduje obciążenie zgłoszeniodawcy pełnymi kosztami udziału w konferencji.
  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, oraz do odwołania samego wydarzenia.


  VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
  ul. Goraszewska 23a
  02-910 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
  NIP: 587-020-04-12
  Wysokość kapitału zakładowego 178 000 zł

Konferencja Shopper 3.0 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 projekt i realizacja: VFP Communications